cs

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRODEJ OBYTNÝCH MODULŮ

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro veškeré závazkové vztahy mezi společností Basavin Engineering and Trading Company s.r.o., IČ: 29044537 (dále jen BASAVIN) a jinými osobami, kde BASAVIN je v postavení prodávající, v případě kupních smluv, nebo zhotovitele, v případě smluv o dílo (dále jen Smlouvy). Smlouvy jsou mezi stranami uzavírány formou písemného potvrzení objednávek.

1.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smluv ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"). Společnost BASAVIN je dále v těchto VOP pokud jde o Smlouvy označována jako "prodávající", kupující a objednatelé jsou dále v těch­to VOP, pokud jde o Smlouvy, označováni pouze jako "kupující".

2. Přijetí objednávek

2.1. Všechny nabídky, díla a dodávky firmy BASAVIN jsou provedeny výhradně na zákla­dě těchto Všeobecných obchodních podmínek a smlouvy či platné objednávky kupujícího.

2.2. Za platnou objednávku kupujícího se považuje oboustranně písemně potvrzená objednávka s termínem dodání, se vzájemně potvrzeným technickým provedením a s určeným rozsahem výkonu/díla. Zaslaná objednávka, která nebyla firmou BASAVIN písemně potvrzena, nevytváří mezi firmou BASAVIN a kupujícím žádný smluvní vztah.

2.3. Objednávky kupujícího se prodávajícímu doručují v písemné podobě prostřednictvím inter­netového portálu kupujícího, prostřednictvím e-mailu nebo faxem.

2.4. V případě neodebrání zboží ve stanovené lhůtě, firma Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. účtuje zákazní­ku skladné a manipulační náklady za celou dobu uskladnění.

2.5. V případě, že podklady pro smlouvu budou předloženy jak firmou BASAVIN, tak kupujícím, platí pouze odsouhlasené podklady firmy Basavin Engineering and Trading Company s.r.o.. Tímto dojde k zame­zení rozdílného výkladu rozsahu prací a technologie díla. Všechny odlišující se a ústně sjednané vztahy musí být písemně dojednány s obchodním oddělením firmy Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. for­mou dodatku v případě již uzavřené smlouvy.

3. Dodávka a podmínky dodávky, přechod nebezpečí škody na předmětu plnění

3.1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění, který je uveden v kupní smlouvě.

3.2. Smlouva je dodáním dle bodu 3.1. takto považována za splněnou a kupující je povinen tako­vou dodávku předmětu plnění přijmout a uhradit cenu předmětu plnění odpovídající množství dodaného předmětu plnění. V případě stornování Smlouvy je kupující povinen uhradit prodávají­címu vyfakturované vzniklé náklady a škodu tím vzniklou.

3.3. Místem plnění je provozovna prodávajícího ve Vizovicích, pokud smlouva nestanoví jinak. Splněním dodávky předmětu plnění se rozumí okamžik splnění dle dodací doložky INCOTERMS 2000 EXW, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že kupující nepřevez­me předmět plnění ve sjednaném termínu ani na pozdější písemnou, faxovou nebo e-mailovou výzvu prodávajícího, má se zato, že závazek prodávajícího byl splněn uplynutím desátého dne ode dne splnění výzvy.

3.4. Pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak je prodávající povinen předmět plnění připravit pro kupujícího v sídle prodávajícího. Prodávající je oprávněn dodávat předmět plnění i v dílčích dodávkách.

3.5. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění je dán předáním předmětu plnění kupujícímu, případně podle smlouvou potvrzených dodacích podmínek INCOTERMS 2010.

3.6. U zpoždění dodávek nebo výkonů na základě vyšší moci nebo podobných událostí, obzvláště v případě stávek, výluk atd. je Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. oprávněna přesunout dodání o dobu trvání překážek včetně přiměřené doby náběhu výroby. Totéž platí při zpožděném dodání zboží subdodavateli firmy BASAVIN.

4. Standardní výkony/dodávky firmy BASAVIN

Vždy:

• schématický výkres půdorysu kontejneru nebo objektu (nenahrazuje stavební výkres půdo rysu)

• schématický výkres návrhu půdorysu základů bez statického výpočtu (statický výpočet zákla­dů bude zhotoven za příplatek).

• návod na použití a údržbu

• záruční listy a návody k použití na výrobky, které firma Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. nakoupila od svých subdodavatelů.

• Certifikát LGA Norimberk č. MB2602605 s malým svářečským průkazem podle DIN 18 800 b

Na vyžádání:

•statický výpočet rámu standardního kontejneru bude dodán na vyžádání

•tepelně technické posouzení konstrukce kontejneru dle ČSN 73 0540 bude dodáno na vyžádá­ní

Výroba zboží dle platné smlouvy a specifikace potvrzené firmou Basavin Engineering and Trading Company s.r.o.

Doprava do místa určení.

Montáž kontejnerové sestavy v místě určení. Rozsah montáže musí být specifikován ve smlou­vě.

5. Standardní výkony na náklady kupujícího

5.1. Vyřízení stavebního povolení. Kupující je povinen také informovat o všech platných staveb­ních předpisech pro danou oblast.

5.2. Vyřízení pracovního povolení pro montážní skupinu firmy Basavin Engineering and Trading Company s.r.o., případně předání nutných podkladů k vyřízení. V zahraničí kupující spolupracuje na oznamovací povinnos­ti pracovníků firmy BASAVIN vůči kompetentním úřadům.

5.3. Stavební příprava: základy a připojení vody, elektrické energie, plynu a kanalizace na vlast­ní náklady, včetně nutných provozních revizních zkoušek. Provedení základů musí odpovídat požadavkům firmy BASAVIN.

5.4. Základy pod moduly musí být zhotoveny podle základového plánu navrženého nebo odsou­hlaseného projektantem firmy BASAVIN. Pokud kupující provede montáž modulů na základy neodpovídající výše uvedeným požadavkům, firma BASAVIN neodpovídá za případné škody, které v souvislosti s touto závadou vzniknou. Pokud provedení základu neod­povídá požadavkům firmy BASAVIN, má tato právo odmítnout provedení montáže až do odstranění závad. Tímto vzniklé vícenáklady budou poté uplatňovány po kupujícím. Kupující je dále odpovědný za to, že provedené základy jsou zhotoveny přesně dle požadavků platných norem pro spodní základové stavby.

5.5. V případě, že kupující neodebere zboží ve stanoveném termínu, např. stavební připravenost, za kterou byl zodpovědný, není provedena dle smluvně stanoveného termínu, zavazuje se uhra­dit dodatečné náklady na straně prodávajícího za manipulaci, transport ve výši 1 700 Kč / ks a skladování jednotlivých modulů ve výši 2 Kč / m² za každý den až do data odběru zboží nové stavební připravenosti. V takovémto případě je nový termín nástupu na montáž stanoven prodá­vajícím dle nově vzniklých podmínek, přičemž kupující je povinen jej akceptovat.

5.6. Vzhledem k charakteru stavby musí být dále ze strany kupujícího zajištěno dostatečné zaizolování prostoru mezi základovým segmentem a podlahou stavby a rovnoměrné odvětrání prostoru mezi základem a podlahou stavby. Dále musí být dešťová voda, která do tohoto prosto­ru teče, svedena mimo segmenty do kanalizace.

5.7. Zajištění/přistavení: jeřábu o potřebné nosnosti, volného příjezdu a přístupu po celou dobu montáže včetně sobot a nedělí, odpadních kontejnerů a jejich odvozu, přívodu elektrické ener­gie pro montáž, WC, popř. sociálního zařízení po celou dobu montáže. O připravenosti spodní stavby včetně stavebních přípojek a příjezdové zpevněné komunikace musí kupující informovat zodpovědného pracovníka firmy BASAVIN (bude uveden ve smlouvě) nejpozději 3 dny před zahájením dodávky.

5.8. Pokud budou práce firmě BASAVIN znemožněny pracemi jiných firem, bude zhoto­ven protokol o stavu výkonů, aby mohly být případné škody způsobené ze strany jiných firem uplatňovány na kupujícím.

5.9. Kupující zajistí převzetí předmětu dodávky od dopravce a potvrdí předávací protokol doprav­ci, v zahraničí potvrdí CMR a Lieferschein (dodací list). V těchto dokladech budou vyznačeny případné zjevné vady.

6. Platební podmínky (v případě, že nebylo ve smlouvě uvedeno jinak)

6.1. Vydání zboží kupujícímu ze závodu firmy BASAVIN následuje teprve po zaplacení zálohy ve výši 90% ceny zboží následujícím způsobem:

60% záloha při objednávce

30% záloha před vydodáním

10% doplatek se splatností 10 dnů od data dodání nebo dle smlouvy

6.2. Při opoždění platby kupujícím je firma BASAVIN oprávněna požadovat úroky z prodlení dle platné právní normy.

6.3. Vlastníkem zboží je firma BASAVIN až do splnění všech ustanovení Smlouvy zvláš­tě, dokud nebude uhrazena celá cena zboží. Kupující není oprávněn majetek firmy BASAVIN do zaplacení kupní ceny prodat nebo jím bez písemného svolení prodávajícího disponovat. Firma BASAVIN je oprávněna při opoždění plateb kupujícím přesahujícím 20 dnů od splatnosti faktury svůj majetek odvézt zpět a kupující je povinen mu toto umožnit.

7. Vady předmětu plnění, oznámení vad

7.1. Kupující je povinen předmět plnění prohlédnout s dostatečnou péčí, a to co nejdříve po pře­chodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Vady, které mohl kupující zjistit při této prohlídce při vynaložení odborné péče, musí oznámit prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne dodání předmětu plnění, jinak nároky z těchto vad zanikají.

7.2. Právo kupujícího ze skrytých vad předmětu plnění musí být oznámeno prodávajícímu písem­ně včas a bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Ustano­vení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

7.3. Kupující nemá práva z vad, jestliže byly vady způsobeny opotřebením, vnějšími událostmi, třetími osobami, bez zavinění prodávajícího, zejména neodbornými zásahy, neodbornou manipu­lací, použitím pro jiné účely, než pro které je předmět plnění určen, mechanickým poškozením při manipulaci, nevhodným použitím, násilnými zásahy, úpravami, nesprávným skladováním apod.

8. Záruka

8.1. Na konstrukci a provedení modulů poskytuje firma BASAVIN záruční dobu 24 měsíců po řádném předání zboží.

8.2. Na elektrozařízení a další speciální součásti vybavení, které firma BASAVIN naku­puje u svých subdodavatelů a které mají své vlastní záruční listy, poskytuje firma Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. záruční dobu dle záruky svých subdodavatelů. Případné reklamace uplatňuje kupující samostatně přímo u servisních středisek výrobce dle pokynů v předaných záručních listech.

8.3. Reklamace provedená v rozporu s body 3.8 a 6.6 bude posouzena jako neoprávněná.

8.4. Výrobce firma BASAVIN neručí za vady a škody, které způsobí uživatel neodbornou manipulací, nevhodným ošetřováním a údržbou, a které vzniknou vandalismem a vyšší mocí. Kupující je povinen zboží používat dle návodu k použití.

8.5. Prodávající firma Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. je povinen písemně uplatněné a oprávněné reklamace odstranit v souladu s platným občanským zákoníkem.

8.6. Prodávající neodpovídá rovněž za vady a škody, které vznikly později kvůli nedostatečnému provedení základů pro stavby, které neodpovídají požadavkům firmy BASAVIN (přede­vším škody kvůli nedostatečnému větrání základů a zvýšené vlhkosti pod ocelovou konstrukcí).

9. Zachování tajemství

9.1. Na výkresy, výpočty a jiné předané podklady k provedení zakázky si BASAVIN

vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo. Kupující se zavazuje všechny převzaté důvěrné informace utajit a nepředávat třetím osobám, pokud to nebude firmou BASAVIN výslovně povoleno. Zákazník nesmí používat důvěrné informace mimo smluvní vztah nebo pro vlastní účely.

10. Odchylná ujednání

10.1. S výjimkou osob zapsaných v obchodním rejstříku nebo s oprávněním k jednání o Smlouvách není žádný z pracovníků firmy BASAVIN oprávněn uzavírat ústní vedlejší dohody, které by se týkaly obsahu písemné smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmí­nek.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s právními předpisy ČR, zejména zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po splnění smlouvy

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Právní vztahy vyplývající z uzavřené Smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a v otázkách neupravených těmito podmínkami pak zněním samotné Smlouvy, případně ustano­veními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění a právními předpisy souvisejí­cími.

12.2. Pro právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím ze Smlouvy a v souvislosti s ní je rozhodné právo České republiky.

12.3. Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek je, nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek účinná. V části, která obsahuje neú­činné ustanovení, se bude vztah smluvních stran řídit obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

12.4. Všechny spory vzniklé ze Smluv nebo v souvislosti s nimi včetně otázky jejich platnosti budou pro případ, že nedojde mezi stranami k dohodě o předmětu sporu, rozhodovány s koneč­nou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

12.5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a dokumentů na tyto VOP se odvolávající a podpisem Smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito VOP seznámen a souhlasí s nimi. 

Obchodní podmínky e-shop

Obchodní podmínky

obchodní společnosti NEXT SPACE s.r.o. 
se sídlem V Zářezu 902/4, 15800  Praha 5
identifikační číslo: 05599563

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Ochodní soud Praha, oddíl C , vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách www.moderni-bydleni.cz .

& obchodní společnosti Basavin Engineering and Trading Company s.r.o. 

se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař 

identifikační číslo: 29044537

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NEXT SPACE s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, 15800 Praha5 , identifikační číslo: 05599563 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní soud Praha, oddíl c, vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.moderni-bydleni.cz. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zaječov 100, 26763 Zaječov;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@moderni-bydleni.eu

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@nextspace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Zážezu 902/4, 158 00 Praha5, adresa elektronické pošty info@moderni-bydleni.eu, telefon +420 602690511.

V Praze dne 21.1.2018